นักวิจัยประเทศสิงค์โปร์ค้นพบการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ด้วยการใช้แสงแดด

นักวิจัยประเทศสิงค์โปร์ค้นพบการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ด้วยการใช้แสงแดด

29-04-2022
นักวิจัยประเทศสิงค์โปร์ค้นพบการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ด้วยการใช้แสงแดด

รายงานข่าวจาก Nanyang Technology University ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่การค้นพบวิธีการเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ด้วยการใช้แสงแดด ให้เปลี่ยนเป็นสารเคมีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

นักวิจัยได้ทำการทดลอง ด้วยการนำตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีธาตุ วาเนเดียม (Vanadium) ซึ่งเป็นธาตุโลหะที่นิยมใช้ในโรงงานผลิตเหล็ก
เพื่ออุตสาหกรรมยานยนตร์และอากาศยานเป็นส่วนผสม ใส่ลงไปในพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย เช่น โพลีเอธีลีน แล้วทิ้งไว้ให้โดนแสง
แดดเทียมในห้องปฏิบัติการนาน 6 วัน พบว่ามันสามารถทำลายการจับกันของคาร์บอนในโครงสร้างหลักของพลาสติกได้โดยไม่ต้อง
ใช้ความร้อนสูง (สาเหตุหนึ่งของการก่อมลพิษทางอากาศ) และหลังจากกระบวนการเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วการเติมสารกลุ่มแอลกอฮอล์
เข้าไปจะทำให้เกิดกรดฟอร์มิก (Formic acid) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่มดและผึ้งขับออกมาเพื่อป้องกันตัว สารเคมีชนิดนี้
มีประโยชน์มาก สามารถเป็นสารกันเสีย ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา รวมถึงใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในโรงไฟฟ้าและยานยนตร์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ถือเป็นวิธีการกำจัดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ต้นทุนต่ำมาก หากเทียบกับการเผาทำลาย หรือฝังกลบ
ซึ่งในอนาคตนักนักวิจัยจะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่จะทำให้พลาสติกเปลี่ยนเป็นสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน ต่อไป
 

ที่มาภาพ: http://news.ntu.edu.sg/pages/newsdetail.aspx?URL=http%3A//news.ntu.edu.sg/news/Pages/NR2019_Dec11
.aspx&Guid=99a1dc09-8853-4c14-a026-fb79901faaed&Category=News%20Releases

ผู้เขียน: นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์

ที่มาภาพ: http://news.ntu.edu.sg/pages/newsdetail.aspx?URL=http%3A//news.ntu.edu.sg/news/Pages/NR2019_Dec11
.aspx&Guid=99a1dc09-8853-4c14-a026-fb79901faaed&Category=News%20Releases

แหล่งข่าว: http://news.ntu.edu.sg/pages/newsdetail.aspx?URL=http%3A//news.ntu.edu.sg/news/Pages/NR2019_
Dec11.aspx&Guid=99a1dc09-8853-4c14-a026-fb79901faaed&Category=News%20Releases
 (19 ธ.ค. 2562)

https://www.posttoday.com/economy/news/491041 (19 ธ.ค. 2562)
https://www.flagfrog.com/plastic-degradation-catalyst-sunlight/ (19 ธ.ค. 2562)
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1571/formic-acid-กรดฟอร์มิก/wiki/word/1571/formic-acid-กรดฟอร์มิก (19 ธ.ค. 2562)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

https://medthai.com//ธาตุวาเนเดียม/ (19 ธ.ค. 2562)
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191211100331.htm (19 ธ.ค. 2562)
https://www.straitstimes.com/singapore/sunlight-used-to-convert-plastics-into-useful-chemical (19 ธ.ค. 2562)