จีนทดลองใช้ระบบ QR Code 3 สี มาช่วยบ่งชี้สถานะความเสี่ยงการแพร่โรคโควิด 19 โดยเริ่มใช้ในมณฑลเจ้อเจียงก่อนจะนำมาใช้มหานครเซี่ยงไฮ้

จีนทดลองใช้ระบบ QR Code 3 สี มาช่วยบ่งชี้สถานะความเสี่ยงการแพร่โรคโควิด 19 โดยเริ่มใช้ในมณฑลเจ้อเจียงก่อนจะนำมาใช้มหานครเซี่ยงไฮ้

29-04-2022
จีนทดลองใช้ระบบ QR Code 3 สี มาช่วยบ่งชี้สถานะความเสี่ยงการแพร่โรคโควิด 19 โดยเริ่มใช้ในมณฑลเจ้อเจียงก่อนจะนำมาใช้มหานครเซี่ยงไฮ้

QR Code 3 สี นี้ได้แก่ สีเขียว หมายถึง สถานะปกติ สีเหลือง หมายถึงสถานะที่ต้องเฝ้าสังเกตติดตามอาการอยู่ เช่น ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ส่วนสีแดง หมายถึง สถานะต้องกักตัวไว้ทั้งในฐานะผู้ติดเชื้อและผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อแล้ว ซึ่งการจะรับ QR Code นี้ ประชาชนต้องแจ้งชื่อ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงผ่านระบบออนไลน์จากนั้นจะได้รับ QR Code ผ่านทางสมาร์ทโฟน

เซี่ยงไฮ้เริ่มทดลองใช้ระบบนี้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่เขตนิคมพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี อาคารสำนักงานต่าง ๆ การขนส่งสาธารณะ โดยหวังให้ระบบ QR Code 3 สี นี้เป็นพาสปอร์ตด้านสุขภาพเพื่อช่วยเอื้อให้บุคคลบางสถานะเข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้นและยังสร้างความชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละสถานะ
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะต้องอาศัยเวลาและความพร้อมในการใช้ระบบ Big Data เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลประชาชนกับระบบ แต่ปัจจัยที่สำคัญกว่าคือความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลที่แท้จริงเพื่อประเมินสถานะได้อย่างถูกต้อง

ผู้เขียน วารี อัศวเกียรติรักษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของภาพ 
https://www.salika.co/wp-content/uploads/2020/02/shanghai-qr-code-check-status-covid-19-spreader-2.jpg

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)
https://www.salika.co/2020/02/28/shanghai-qr-code-check-status-covid-19-spreader/
https://thaibizchina.com/article/sgh-qr-code3/