ซินโครตรอนพิสูจน์การออกฤทธิ์ยาต้านเชื้อมาลาเรียชนิดใหม่ จากฐานข้อมูลยารักษามะเร็ง

ซินโครตรอนพิสูจน์การออกฤทธิ์ยาต้านเชื้อมาลาเรียชนิดใหม่ จากฐานข้อมูลยารักษามะเร็ง

22-04-2024
1

นักวิจัยไทยร่วมมือกัน พิสูจน์การออกฤทธิ์ของยาต้านมาลาเรียตัวใหม่จากยาต้านมะเร็งผ่านเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน แทนการใช้ยาคลอโรควิน (Chloroquine) ที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียมานานหลายทศวรรษ จนเกิดการดื้อยา

วันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประเทศไทย รายงานว่า ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันวิทยสิริเมธี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบยาต้านเชื้อมาลาเรียชนิดใหม่จากฐานข้อมูลยาต้านมะเร็ง โดยใช้เครื่องมือซินโครตรอนในการพิสูจน์การออกฤทธิ์ของยาดังกล่าวในการต้านการเจริญของเชื้อพลาสโมเดียม (Plasmodium) ระยะวงแหวน (Ring stage) ซึ่งเป็นระยะแรกที่เชื้อเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดแดง โดยใช้ความเข้มข้นใกล้เคียงกับยาคลอโรควิน (Chloroquine) ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษามาลาเรียมานานหลายทศวรรษ แต่ปัจจุบันยาคลอโรควินเริ่มใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากเชื้อโรคเริ่มดื้อยามากขึ้น นักวิจัยจึงพยายามพัฒนาตัวยาใหม่ๆ เพื่อมารับมือกับโรคนี้

งานวิจัยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของยาต้านมะเร็งรหัส NSC45545 ด้วยแสงซินตรอน โดยใช้เทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ตรวจการติดเชื้อมาลาเรียในเม็ดเลือดแดงจากการวัดค่าการดูดกลืนแสงอินฟราเรดช่วงความยาวคลื่น 1,210 – 1,220 นาโนเมตร เมื่อนำตัวอย่างเม็ดเลือดแดงที่มีการติดเชื้อพลาสโมเดียมในระยะวงแหวนที่ถูกให้ยา NSC45545 กับตัวอย่างที่ถูกให้ยาคลอโรควิน มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR ไม่พบการดูดกลืนแสงอินฟราเรดช่วงคลื่นดังกล่าว ซึ่งต่างจากเม็ดเลือดแดงติดเชื้อที่ไม่ได้รับยากลับมีการดูดกลืนคลื่นแสงในช่วงดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงยืนยันได้ว่ายาต้านมะเร็ง NSC45545 สามารถยับยั้งเชื้อมาลาเรียได้เช่นเดียวกับยาคลอโรควิน

งานวิจัยนี้อยู่ในกระบวนการทดสอบในสัตว์ทดลอง และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของมนุษย์ เพื่อนำไปพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ต่อไปในอนาคต

 

ภาพถ่ายใต้กล้อง Infrared microscope ของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรียที่ถูกให้ยา NSC45545 บนแผ่น Infrared window  แสดงให้เห็นจำนวนเชื้อมาลาเรียที่ลดลง
ภาพถ่ายใต้กล้อง Infrared microscope ของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรียที่ถูกให้ยา NSC45545 บนแผ่น Infrared window  แสดงให้เห็นจำนวนเชื้อมาลาเรียที่ลดลง

 

แหล่งที่มาของข่าว

  1. https://www.slri.or.th/th/slriresearch/ใช้ซินโครตรอนพัฒนายาต้านมาลาเรียจากยารักษามะเร็ง.html
  2. Kuaprasert, B. et al. Dual role of azo compounds in inhibiting Plasmodium falciparum adenosine deaminase and hemozoin biocrystallization. Exp. Parasitol. 243, 108384 (2022).

 

ผู้เรียบเรียง

ศรสวรรค์ เลี่ยมทอง

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

Related