กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)

กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)

08-12-2021
กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีหัวข้อการประกวด ถึง 7 ประเภท ได้แก่ ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  การประกวดกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปทุมธานี / 28 ต.ค. 61 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชน ว่า สังคมในอนาคต เป็น “สังคมฐานความรู้”  ซึ่งเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่จะนำความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบ และสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในอนาคต  จึงขอให้น้องๆ เยาวชน ทุกคน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป อพวช. ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ในความพยายามมุ่งนั่นที่จะศึกษาเรียนรู้ต่อไป และต้องขอขอขอบคุณคณะคุณครู - อาจารย์ทุกท่าน ที่เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากปราศจากการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจจากคุณครูทุกท่านแล้ว กิจกรรมนี้ก็คงไม่อาจจะประสพความสำเร็จลงไปได้ ซึ่งนับเป็นการเสียสละที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกศิษย์ และเพื่ออนาคตของชาติโดยแท้จริง

02

          รศ.นฤมล จียโชค ประธานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญช่วยร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 4 วัน 3 คืน ที่ผ่านมานี้ นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศในประเภทต่างๆ แล้ว เยาวชนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้น ทั้งกิจกรรม Ice Breaking   ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักกันมากขึ้น ได้สร้างเครือข่ายสร้างมิตรภาพพบเพื่อนใหม่ในค่าย ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา    ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า ชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งของ อพวช. ซึ่งทาง สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  มีความเชื่อมั่นว่า กิจกรรมตลอดทั้งค่ายในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เยาวชนทุกคน ในการเติมโตเพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป ในอนาคต

สำหรับผลรางวัลในการประกวดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 มีดังนี้

 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

1.1

1.1   ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

             รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

             โดย ด.ญ.พราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ และด.ญ.สิริภรรัศมี  ใจจ้อง

             ครูที่ปรึกษา: นางสาวน้ำฤทัย  แต้เตี้ย

1.2

1.2  ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

             รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพฯ

             โดย: ด.ช.กุลพัชร  ชนานำ และด.ช.ณภัทร ธารไทรทอง

             ครูที่ปรึกษา: นายภัคพล  อนุรักษ์เลขา

1.3

1.3  ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

             รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

             โดย:  น.ส.บุษกร  ไชยษา และนายพงศ์พล  พรหมดวง

             ครูที่ปรึกษา: นางปริศนา  สดสร้อย

 

 1. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

2.1

       2.1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน เซนต์ดอมินิก จังหวัดกรุงเทพฯ

          โดย:  ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม และด.ช. กฤตเมธ  ช้างเผือก

          ครูที่ปรึกษา : นายวทัญญู  ศรีทอง

 

2.2

      2.2  การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

      โดย: นายโสภณ  สนิทวงศ์ และน.ส.ณัฐสินี  ธนะพงศ์วิศาล   

      ครูที่ปรึกษา: นางจารุวรรณ  จงทอง

 

3

 1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองในอนาคต ระดับประถมศึกษา

      รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา  จังหวัด  ชลบุรี

      โดย: ด.ญ.สัจวรรณ  ณะอำภัย

      ครูที่ปรึกษา : นายเกษม  ธรรมรังษี

 

 1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

 4.1

      4.1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองในอนาคต ประถมศึกษา

      รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วัดรัตนาราม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

      โดย : ด.ญ.นนทกรร  เนตรวัตร

      ครูที่ปรึกษา : นายจักรพงค์  สุขเกษม

 

4.2

4.2 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองแห่งนวัตกรรมในอนาคต  มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล      จังหวัดชลบุรี

โดย : ด.ญ. ดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ

ครูที่ปรึกษา : นางสาวอนุสรา  สิงห์โต

 

4.3

4.3 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองแห่งนวัตกรรมในอนาคต  มัธยมศึกษาตอนปลาย

      รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

      โดย : นางสาวศิรดา  แซ่อึง

      ครูที่ปรึกษา : นางสาววรรษมล  เสนาะคำ

 

5

 1. ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

      รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  จังหวัดเชียงใหม่

      ชื่อสิ่งประดิษฐ์: อุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ

      โดย ด.ช.จิรัฏฐ์  ชวชาติ

      ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุพัตรา  มหายศ

 

 1. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6.1

 • 6.1 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

      รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ชื่อโครงงาน: กรีนฟิล์มเพคตินจากเปลือกทุเรียน

      โดย :  ด.ญ.ชนากานต์  อินทเจียด และด.ญ.ศิรประภา  กรายแก้ว

      ครูที่ปรึกษา : นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ

 

6.2

 • 6.2 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

      รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย

      ชื่อโครงงาน: ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาต่อการ รักษาสภาพหน้ายางพารา

      โดย : ด.ช.รัชชานนท์  เมธีสิทธิกุล ด.ญ.ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว  และด.ญ.จุฬารัตน์  พุทธวงค์ 

      ครูที่ปรึกษา : นายกีรติ  ทะเย็น

 

6.3

 • 6.3  ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

       รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

      ชื่อโครงงาน: มหัศจรรย์เครื่องเตือนภัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือใช้

      โดย:  นายศรายุทธ ฉลาดเอื้อ ด.ญ.กฤติยาณี สกุณา และด.ญ.กนกพิชญ์  อุปะละ

      ครูที่ปรึกษา : นางจงจิตร  สิทธิไพร

 

 1. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   7.1

  7.1 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

      7.1.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

      ชื่อโครงงาน: การศึกษา Convex Hull ที่เกิดจากจุดตัดของ ภาคตัดกรวยและจุดที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ

      โดย : น.ส.กัญญาวีร์  คำกองแก้ว นายเมธัส  โพธิ์ผลิ และนายชุติพัลภ์  เจริญสุข

     ครูที่ปรึกษา : นาย ศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค

       7.1.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

      ชื่อโครงงาน: การศึกษาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงหลายหน้าใดๆ โดยใช้หลักการโปรเจคชั่นมวลของทรงหลายหน้าใดๆ

      โดย: นายภูริช  ธีระโกศล

      ครูที่ปรึกษา : นายสมัย  จันทร์เหลือง

      7.1.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัด ระยอง

      ชื่อโครงงาน: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบนคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือ ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล

      โดย :  นายปุถุชน  วงศ์วรกุล  นายชวิศ  แก้วนุรัชดาสร และน.ส.ภัทรนันท์  บุญชิต

      ครูที่ปรึกษา : นายภาณุพงศ์  ภูทะวัง

       7.1.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

       ชื่อโครงงาน: การดูดซับโลหะ สีย้อมผ้าบาติกและน้ำมัน ด้วยฟองน้ำชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงขาว และสารสกัดหยาบจากใบบัวบก

       โดย: นายศุภพร กลับกลายดี นายกานต์ ศึกเสือ และนายณัฐพล  ตันติศิริวัฒนา

        ครูที่ปรึกษา: นางสาวกุสุมา  เชาวลิต

 

7.2

 • 7.2 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

             7.2.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

             ชื่อโครงงาน: การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน

             โดย :  นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล และน.ส.นรัญญา  รุจนเวชช์

             ครูที่ปรึกษา : นายขุนทอง  คล้ายทอง

             7.2.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

             ชื่อโครงงาน: การพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่น

             โดย : น.ส.นัทธมน ศรีพรม น.ส.รมิตา เชื้อเมืองพาน และน.ส.พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย

             ครูที่ปรึกษา : นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว

             7.2.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัด พะเยา

             ชื่อโครงงาน: การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกต้นไมยราบยักษ์สำหรับการปลูกพืช

             โดย :  นายกษณะพจน์ ทศรฐ นายสิรวิชญ์  ปาเอื้อม และน.ส.ทักษพร นามวงศ์

             ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์  บุญเลิศ

             7.2.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา

             ชื่อโครงงาน: เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช

             โดย :  นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ และน.ส.สุทธิดา เอี่ยมสอาด

             ครูที่ปรึกษา : นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

 

7.3

 • 7.3  ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

             7.3.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

             ชื่อโครงงาน: การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing

             โดย: น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์ และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์

             ครูที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค

             7.3.2  รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

             ชื่อโครงงาน: กังหันลมแบบไฮบริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร

             โดย : นายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ นายวรวิช  ศรีคำภา นายจิตรภณ  ขจรภิรมย์

             ครูที่ปรึกษา : นายจรูญ  เถื่อนกูล

             7.3.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร

             ชื่อโครงงาน: เครื่องสาวไหม

             โดย: น.ส.ปานชนก อ่อนท่าลาด น.ส.ขนิษฐา กอบแก้ว และน.ส.จิรัชญา  องอาจ

             ครูที่ปรึกษา : นางกรรณิกา  วัลย์เครือ

             7.3.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

             ชื่อโครงงาน: Glomeris maginata (Pill Millipede) Packaging Mimic PM.Pack บรรจุภัณฑ์เลียนแบบกระสุนพระอินทร์

             โดย :  นส.กัลยรัตน์  สัมพันธ์ นส.จิรนันท์  พูลสวัสดิ และน.ส.ชุตินันท์  ศรีเพชรพูล

             ครูที่ปรึกษา : นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ

 

 

73

72

71

711

63

631

62

621

61

611

5

43

42

41

3

22

21

12

11

0001-2

0001-1