ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

09-12-2021
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

14 มกราคม 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนในประเทศต่อไปในอนาคต ณ อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

IMG 8542 1600x1067

 

IMG84461600x1067

IMG84991600x1067

IMG84871600x1067

IMG84441600x1067

IMG85191600x1067

IMG85211600x1085

IMG85311600x1067

IMG85511600x1067

IMG85491600x1067

IMG85681600x1126

IMG85671600x1067

IMG85581600x1067

IMG85591600x1067

IMG84361600x1067