NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนแม่บทสู่การพัฒนาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ของ (อพวช.)”

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนแม่บทสู่การพัฒนาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ของ (อพวช.)”

30-01-2024
1

26 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนแม่บทสู่การพัฒนาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ของ (อพวช.)”  โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (อพวช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น และแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ ของ อพวช. ณ ห้องแสงเทียน-แสงเดือน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

01030304050607