จัดการประกวดขึ้นภายใต้หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future)

จัดการประกวดขึ้นภายใต้หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future)

13-12-2021
จัดการประกวดขึ้นภายใต้หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ โดยปีนี้จัดการประกวดขึ้นภายใต้หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future) ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในโอกาส "ปีสากลแห่งผักและผลไม้นานาชาติ" (International Year of Fruits and Vegetables : IYFV ปี 2021) เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาที่ตนเองสนใจในท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของเยาวชนเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 พฤษภาคม 2564 และประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือกในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 29 โครงงาน โดยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่
ชื่อโครงงาน “การศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้านใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่”
โดยมี ด.ญ.พลอย เพริคอลิ , ด.ญ.ชุติกาญจน์ ใจสม และนางกิ่งกาญจน์ กันนาง ครูที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรได้แก่
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก จ.ศรีสะเกษ
ชื่อโครงงาน “การศึกษาความสามารถของไคโตซานจากคราบจักจั่นที่มีต่อการชะลอการสุก
ของกล้วยน้ำว้า”
โดยมี ด.ช.คทาวุธ แฝกหอม , ด.ญ.นภัสวรรณ โควะเลิศ และว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก บุญเสริม ครูที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่
ชื่อโครงงาน “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์กล้วยที่ปลูกกับวิถีชีวิตของคนใน อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่”
โดยมี ด.ญ.ปาริชาติ อินหงส์ , ด.ญ.จารียาภรณ์ เทพมา และนางกิ่งกาญจน์ กันนาง ครูที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ชื่อโครงงาน “การศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศและผักสลัดระหว่างการปลูกแบบกลับหัวและการปลูกแบบปกติ”
โดยมี ด.ญ.ชวิศา ปฏิทัศน์ , ด.ช.ตรัย อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ และนายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย ครูที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จ.นครราชสีมา
ชื่อโครงงาน “ถุงเพาะชำพอเพียง”
โดยมี ด.ญ.กัญญพัชร โหม่งสูงเนิน , ด.ญ.เมธาวดี ว่องงามอนันต์ และนางชนัญชิดา โครมกระโทก ครูที่ปรึกษา