อพวช. คว้าที่ 1 กระทรวง อว. 3 ปีซ้อน ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของ ป.ป.ช. ด้วย 97.29 คะแนน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

อพวช. คว้าที่ 1 กระทรวง อว. 3 ปีซ้อน ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของ ป.ป.ช. ด้วย 97.29 คะแนน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

16-08-2023
ITA

10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คว้ารางวัลอันดับ 1 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่ง อพวช. ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 97.29 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี โดยเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ อพวช. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศต่อไป