5 ภาคีเครือข่ายผนึกกำลัง เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา” พาย้อนอดีตชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ฯ เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือแสดงภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เสมือนจริงเมื่อ 500 ปีก่อน NSM โชว์นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์”

5 ภาคีเครือข่ายผนึกกำลัง เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา” พาย้อนอดีตชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ฯ เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือแสดงภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เสมือนจริงเมื่อ 500 ปีก่อน NSM โชว์นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์”

11-04-2023
 500CNX1

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ และสถาบัน HIGH10 เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา” เพื่อเล่าประวัติความเป็นมาภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโมงค์ของวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลือและเป็นภาพเขียนสีที่เก่าแก่สุดในภาคเหนือผ่านนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์” และภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ภาพจำลองจิตรกรรมฝาผนังในอุโมงค์สามมิติที่สวยงามเสมือนย้อนกับไปเมื่อ 500 ปี ด้วยการบูรณาการศาสตร์รวม 10 สาขา มาใช้ในการศึกษา อาทิ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ แอนิเมชัน ศิลปะ และโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่

NSMCNX51

พระครูสมุห์บุญเลิศ ชยวํโส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม กล่าวว่า “วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพญามังราย เอกลักษณ์สำคัญของวัดคือเจดีย์ประธานซึ่งตั้งอยู่บนอุโมงค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้ภิกษุใช้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ในประเทศไทยพบเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น การได้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช่วยพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทําศูนย์การเรียนรู้ฯ ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นการให้ความรู้กับญาติโยมได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของวัดมากขึ้น”

NSMCNX516

ด้าน ดร.กรรฺณิการ์ เฉิน รอง ผอ. NSM กล่าวว่า “NSM เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโมงค์ของวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ที่จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่นำมาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมนี้ NSM จึงเข้ามาช่วยด้านพัฒนาพื้นที่จัดแสดงและจัดทำนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์” รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปะ ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นพบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”

 500CNX12

ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มช. กล่าวว่า “มช. ให้การสนับสนุนอาจารย์ใน มช. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมอย่างเต็มที่ ทั้งยังร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ อาทิ การออกแบบและพัฒนาเนื้อหาที่นําเสนอในศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้ง สนับสนุนการทํางานด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างนวัตกรรรมและการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง”

รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวว่า “พร้อมพลักดันศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อระหว่างวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมเข้ามาดำเนินการบรูณะซ่อมแซ่มพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมต่อไป”

​ CNX87

ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผอ.สถาบัน HIGH10 กล่าวว่า “สถาบัน HIGH10 ได้จัดค่าย และฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศมากกว่า 10,000 คน ที่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทำให้เห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าเรียนรู้ ซึ่งก่อให้เกิดความสุข รวมถึงความสำเร็จในการเรียน ทั้งนี้ยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงในอนาคตจะร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ และการสนับสนุนบุคลากรให้มาดูแลศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป”

 500CNX13 500CNX14

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชม ฟรี วันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันนักขัตฤกษ์) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักท่องเที่ยว ผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีข้อมูลทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเพื่อรองรับชาวต่างชาติอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ โทร. 084–608–5461