NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เล่น เรียน รู้ แบบ Active Learning แนะแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เล่น เรียน รู้ แบบ Active Learning แนะแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

28-02-2024
NSM01

28 กุมภาพันธ์ 2567 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เล่น เรียน รู้ แบบ Active Learning” ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้บริหารกับการส่งเสริม Active Learning“ และดร.สุภรา กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเรียนรู้ NSM บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สามารถนำไปใช้ในห้องเรียน” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเชื่อมโยงของ NSM กับโรงเรียนเพื่อหาแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาฯ กว่า 20 โรงเรียน ณ  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา

Bz01Bzyu02Bzre04BAZU24Gf02BNVG04