NSM เผยผลชิงชัย “การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21”ของเล่นวิทย์ฯ สู่การสร้างอาชีพ

NSM เผยผลชิงชัย “การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21”ของเล่นวิทย์ฯ สู่การสร้างอาชีพ

25-06-2024
TOYAU01

ปทุมธานี – เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM    ประกาศผล “การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นกลไก” (2024 Innovative Science Toys Competition : Automata Toys) รอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า  ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเยาวชน ได้แก่ นางสาวชมมณี พระศรี และนางสาวณัฐจรีย์ ธูสรานนท์ กับ ผลงาน “Rolling Marble” และระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายหิรัญ คุณประโยชน์ ในผลงาน “Gravity Zoone” พร้อมส่งเสริมนักออกแบบ ผู้ผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนารูปแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์และหลากหลายในอนาคต

TOYAU011TOYAU012

 

TOYAU012

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “ของเล่นกลไก หรือ Automata Toys ช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการประดิษฐ์ ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ผ่านการเล่น โครงการนี้มุ่งหวังกระตุ้นให้เกิดการออกแบบของเล่นกลไกใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แรง และการเคลื่อนที่ สอดคล้องกับนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งพัฒนาทักษะและศักยภาพของเยาวชนไทยและประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต”

TOYAU013

ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ NSM เผยว่า “โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ผลิตของเล่นได้แสดงแนวคิดการนำรูปแบบของเล่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รอบตัวมาออกแบบเพื่อประกวดทั้งระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion) โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานในระดับเยาวชนรวม 82 ผลงาน และผ่านรอบคัดเลือก 10 ผลงาน และระดับบุคคลทั่วไปรวม 34 ผลงาน และผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด 8 ผลงาน”

TOYAU014TOYAU015

สำหรับผลการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นกลไก (2024 Innovative Science Toys Competition : Automata Toys) รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

ประเภทระดับเยาวชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “Holz Bagger” โดย นายอชิตะ พนาเชวง และนางสาวอุสิชา ปาณะดิษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “3 2 1 ready!?...go!!!” โดย นางสาวต้นน้ำ ตรีปัญจศิล
และ รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ ผลงาน “มานะต้านลม” โดย นางสาวกัญญาพัชญ์ โชติรัตน์ภากรณ์ นางสาวพริมรดา ธนาคีรี และ นางสาววิมลพัฒน์ ตันติพงศ์

TOYAU016TOYAU017

ประเภทระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “The Bees” โดย นางสาวกานต์ธิดา ป้อมสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “Sniffing Dog” โดย นางสาวเจตวิภา บรุณเวช
และ รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ ผลงาน “สาวน้อยตกน้ำป๋อมแป๋ม” โดยนางสาวสุชนา ทองปลอด

TOYAU019TOYAU0110TOYAU0112

ผศ.ดร.รวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน หวังว่ากิจกรรมการแข่งขันฯ ครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมและสร้างนักออกแบบและผู้ผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์และหลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป” 

TOYAU014TOYAU015TOYAU016