จัดการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษพับผ่านทางออนไลน์

จัดการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษพับผ่านทางออนไลน์

13-12-2021
จัดการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษพับผ่านทางออนไลน์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษพับผ่านทางออนไลน์ โดยยังคงมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงศักยภาพของกระบวนการคิด ที่ทำให้เครื่องบินกระดาษลอยอยู่ในอากาศได้ผ่านการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และนําเสนอ เทคนิคการร่อนเครื่องบินกระดาษ ภายใต้หัวข้อ “เครื่องบินกระดาษเหินเวหาท้าจินตนาการ” และ “แม่นอย่างไรให้ได้ใจคนดู” โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 64 มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันประเภทเหินเวหาท้าจินตนาการ 29 ผลงาน และ ประเภทแม่นอย่างไรให้ได้ใจคนดู 4 ผลงาน โดยได้ทำการเปิดโหวตผ่านทาง Facebook : Paper Folding Airplane Association ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 27 กันยายน 64 ดังนี้

•ประเภท เหินเวหาท้าจินตนาการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ไอร์แวน เอน๊อคเซ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาว ณัฏฐณิชา ภาคภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิง วรกมล ไหมเพ็ชร
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิง สุพรรษา คะประสงค์ และเด็กหญิง ภาชญา หุ่นอินทร์

•ประเภท แม่นอย่างไรให้ได้ใจคนดู
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี พีรพงษ์ สิงห์มนัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณสิทธิโชค บุญดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณเอกชัย พละศักดิ์
รางวัลชมเชยนาย ได้แก่ คุณพีรพัฒน์ เพ็ชรประยูร
รางวัลขวัญใจกรรมการนาย ได้แก่ คุณเอกชัย พละศักดิ์

ามารถเข้าไปชมผลงานผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/1403844076526637/392144108959644