โครงการ School Lab Thailand ประจำปี 2563

โครงการ School Lab Thailand ประจำปี 2563

09-12-2021
โครงการ School Lab Thailand ประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัด โครงการ School Lab Thailand ประจำปี 2563 เฟ้นหาเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ มานำเสนอเรื่องราวของความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา" (Science around us) ซึ่งเยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด“การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อมและสังคมจะเป็นแบบไหน? แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร? โดยเยาวชนสามารถหยิบยก เรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา 

สำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand โดยเปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่อายุ 14 -18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ที่มีความชื่นชอบและสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อยากพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nsm.or.th/schoollabthailand พร้อมส่งลิงค์คลิปวีดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ **หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02577 9999 ต่อ 1417