NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์”

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์”

09-06-2023

9 มิถุนายน 2566 /ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มและโอกาสของอาชีพ STEM ในอนาคต” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM จ.ปทุมธานี 

ctive12ctive14ctive14ctive15ATTP7AAII789PPSD874