งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13-12-2021
งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 พฤศจิกายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนระบบใหม่ในรูปแบบ online ในภาวะ new normal โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ กรุงเทพฯ

S 40468519

สำหรับโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็กในแบบชีวิตวิถีใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “นวัตกรเพื่อการศึกษา พัฒนาแกนนำ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนระบบใหม่ในรูปแบบ online ในภาวะ new normal เบื้องต้นดำเนินงานใน 35 โรงเรียนทั่วประเทศในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนงาน ผ่านการสนับสนุน 3 รูปแบบคือ

1. LearnSmart Library การซ่อมแซมห้องสมุดให้พร้อมกับการเรียนรู้แนวใหม่ผ่าน Smart TV tablet ยืมเรียน และหนังสือหรือสื่อเกมส์ฝึกฝน critical thinking
2. LearnSmart Bag แจกกระเป๋าการเรียนรู้บรรจุหนังสืออ่านเสริมทักษะพร้อมแผ่นพับให้ข้อมูล กิจกรรมการเรียนรู้ online พร้อม list ช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ applications, e-channels, e-books
3. LearnSmart-School-In-A Box จัดเตรียมกระเป๋าการเรียนรู้ให้กับ "กลุ่มครูอาสารักเด็ก CCF" และอาสา กศน. เพื่อนำไปแวะเยี่ยมและกิจกรรมกับเด็ก ๆ นอกสถานที่

โครงการ CCF LearnSmart ได้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆ มากที่สุด คือ ครูตู้ ครูต่อ ครูเติม และ ครูตาม โดยมีการแบ่งการจัดการให้สอดรับกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ดังนี้

ครูตู้ : เป็นการสนับสนุนรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ห้องสมุดโรงเรียน หรือ tablet ยืมเรียน
ครูต่อ : ทำหน้าที่ต่อยอดด้วยกระเป๋าการเรียนรู้ มาพร้อม E-learning list ที่แจกให้นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนใช้ประโยชน์ จากหนังสือเสริมที่ห้องสมุด เพื่อให้การเรียนได้รับความต่อเนื่อง
ครูเติม : เสริมการเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และ ผู้เรียนกับผู้สอน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
ดูแลโดยคุณครูจิตอาสาจากโรงเรียน และคุณครูอาสาจากสำนักงานส่งเสริมการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย (กศน.)
ครูตาม : เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ติดตามการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Online เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริม ความรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน

ทั้งนี้ โครงการ CCF LearnSmart จะเริ่มจัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ พร้อมวางแผนปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

S40468513

S40468522

S40468517

S40468518

S40468514

S40468520

S40468516

S40468515

S40468511

IMG0547

IMG0582

IMG0571

IMG0594