จัดค่าย STEM Science Camp อพวช.-ซีเกท

จัดค่าย STEM Science Camp อพวช.-ซีเกท

08-12-2021
จัดค่าย STEM Science Camp อพวช.-ซีเกท

ปทุมธานี / 26 มกราคม 2561 – บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่าย STEM Science Camp อพวช.-ซีเกท ตอนนักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัยแก่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รังสิต คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี

ข่าวสาร

   ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐขอขอบคุณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสร้าง ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ในการสนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้กับสถานศึกษาที่มีงบประมาณจำกัดในการบริหารจัดการ ได้มาทัศนศึกษากับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการจัดค่ายให้กับเยาวชนต่าง ๆ โดยในความร่วมมือปีนี้ ทั้งสองหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่การจัดค่ายด้านสเต็มศึกษา หรือ STEM Science Camp ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับเยาวชนถึง 3 ค่ายด้วยกัน คือ ค่ายดาราศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ค่ายนักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย ที่จัดขึ้นในวันนี้ – วันที่ 28 มกราคม 2561 และค่าย Robot Maker ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสาร

ข่าวสาร

   จุดเด่นของค่าย STEM Science Camp อพวช.-ซีเกท ตอนนักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย คือการเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้ช่วยกันออกแบบสิ่งประดิษฐ์สำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดจากวิกฤติการณ์น้ำท่วม โดยจำลองสถานการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process) โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม (Engineering) และ การคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM มาแก้ไขปัญหา พร้อมเป็นการปลูกฝังความเป็น นักประดิษฐ์ หรือที่เราเรียกกันว่า Maker ให้กับเยาวชน ผ่านภารกิจต่าง ๆ เริ่มด้วยกิจกรรมนักประดิษฐ์ “ลูกโป่งเหินฟ้า” เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์สำรวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ กิจกรรมนักประดิษฐ์ “เตรียมตัว พร้อม กระโดด” เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์สำหรับส่งกล่องสาธารณภัยฉุกเฉิน กิจกรรมนักประดิษฐ์ “อพยพเร็ว” เพื่อสร้างพาหนะสำหรับออกจากบริเวณน้ำท่วม กิจกรรมนักประดิษฐ์ “ที่หลบภัยไร้กังวล” เพื่อสร้างที่หลบภัยชั่วคราวในภาวะฉุกเฉิน กิจกรรมนักประดิษฐ์ “ป้องกัน มหันตภัย” เพื่อสร้างเครื่องมือป้องกันและเตือนภัยก่อนเกิดมหันตภัย พร้อมนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการขนาดเล็กเพื่อให้เพื่อน ๆ ในค่ายได้ชม โดยมีเจ้าของผลงานคอยให้ข้อมูล

ข่าวสาร

   นางสาวสุทัศนี โรจนสุนทร ผู้อำนวยการ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนรักและสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือการสร้างสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสื่อที่ทำให้เยาวชนมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้ ทางซีเกทยินดีมากที่ได้ร่วมมือกับอพวช. ในการจัดค่าย STEM Science Camp อพวช.- ซีเกท ตอนนักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงและเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทรรศน์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพวกเขาให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยเยาวชนที่มีศักยภาพเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”

ข่าวสาร

 

Image Gallery

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร