จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย"

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย"

07-12-2021
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย"

 สัมมนาสะเต็ม - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ Museum of Science , Boston จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย" STEM Education for Informal Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ของ อพวช. โดยมี Ms.Nia P.Keith และ Ms.Katy Hutchinson สองวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดหลักสูตรด้านสะเต็มศึกษา จาก Museum of Science Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

MG8218800533

MG8221800533

MG8227800533

MG8238800533

MG8243800533

MG8254800533

MG8287001800450