NSM วางรากฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดัน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มากว่า 12 ปี

NSM วางรากฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดัน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มากว่า 12 ปี

21-07-2023
ผอพ.กล่าวรายงาน

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการดำเนิน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 12 ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ที่มีความสำคัญในการปลูกฝังเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หวังส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครองและเด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียนไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็นการวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้ไปดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้จริงในอนาคต โดยปีนี้ NSM ได้ร่วมจัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “NSM เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ปีที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งมีการดำเนินจัดกิจกรรมเสริมศึกษานอกห้องเรียนโดยใช้รูปแบบและผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ การนำกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจากโครงการฯ มาเป็นกิจกรรมเสริมศึกษานอกห้องเรียนทั้งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของ NSM รวมทั้งยังมีการพัฒนารายการโทรทัศน์ในชื่อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ร่วมกับไทยพีบีเอส ซึ่งผลิตขึ้นสำหรับเด็กในระดับปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ที่เผยแพร่มากกว่า 700 ตอน และมีผู้ชมกว่า 100 ล้านคน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุ  มีผลทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย นอกจากนั้น NSM ยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นประจำทุกปี รวมทั้งการผลิตและเผยแพร่คู่มือการดำเนินกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ไปยังโรงเรียนเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และสร้างสีสันในการทำกิจกรรม     ซึ่งสามารถขยายฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และครูในโรงเรียนทั่วประเทศมากมาย พร้อมช่วยสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้ครูและเด็ก ๆ ได้ตั้งคำถาม และฝึกการสังเกตและหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการจัดพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยในแต่ละปีโรงเรียนได้นำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทำโครงงานตามแบบแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งโรงเรียนจะได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเข้ารับตราพระราชทานเป็นประจำทุกปี”

ดร.กรรณิการ์ กล่าว

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. Senior Core Trainer โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “NSM มีทีมงานที่พร้อมเข้ามาช่วยโครงการในการคิดค้นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับคุณครูที่กระจายไปตามพื้นที่แหล่งเรียนรู้อย่างจัตุรัสวิทยาศาสตร์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ NSM และพร้อมให้การสนับสนุนในก้าวต่อไปของโครงการกับ โครงการความหลากหลายทางพันธุ์พืช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้สำรวจต้นไม้ในชุมชนของตนเองและทางโครงการจะคัดเลือกผลงานดีเด่นเรียบเรียงเป็นหนังสือ Daily Exploring Nature เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อีกด้วย”

ทั้งนี้ NSM มุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ยังคงผลักดัน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ต่อไป ในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งขยายโอกาสการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ ได้มีส่วนร่วมกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง ได้เห็นความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์ และสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้นี้ในการใช้ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้จริงต่อไปในอนาคต

อบรมครู

เด็กน้อย

เด็กน้อย2