NSM คว้า “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ” จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล

NSM คว้า “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ” จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล

31-05-2023
NSMTT87

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องหมาย “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ” ระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

NSM-T1

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยว่า “NSM ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ ประจำปี 2566 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สำหรับผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว โดย NSM ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ ระดับดีเยี่ยม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 19 กุมภาพันธ์ 2569”

NSMT55

“ปีที่ผ่านมา NSM มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ คือ การรีแบรนด์องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่คือ “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” ปัจจุบันเราเปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการบริการพิพิธภัณฑ์ จากเดิมเราอาจเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนรู้มาทำกิจกรรมร่วมกัน NSM ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จึงได้พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการของเราให้ทันสมัย สนุกสนาน และเข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไซต์ และออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุด ซึ่งการได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการครั้งนี้ ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล เพราะในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น และจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาให้มีความยั่งยืนต่อไป” ดร.ชนินทรฯ กล่าว

NSM-T12