NSM จัดอบรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

NSM จัดอบรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

04-04-2024
1

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” (Cybersecurity Awareness) โดยมี นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย วงษ์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

010203040506