องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดทั่วไปสำหรับใช้งานที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (Non-medical Masks)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดทั่วไปสำหรับใช้งานที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (Non-medical Masks)

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดทั่วไปสำหรับใช้งานที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (Non-medical Masks)

299A2022 1600x1067

29 พฤษภาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดทั่วไปสำหรับใช้งานที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (Non-medical Masks) จำนวน 200 ชิ้น จาก Beijing International Science ans Service Center (BISSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ อพวช. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าว ฯ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ