พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี 2565

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี 2565

20-07-2023
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2565 ให้แก่ครูในโครงการพัฒนาครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการพระราชดำริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็ม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566