NSM ผนึก สมาคมวิทย์ฯ และ สพฐ. เปิดค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 16” ชวนเยาวชนแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิทย์ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

NSM ผนึก สมาคมวิทย์ฯ และ สพฐ. เปิดค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 16” ชวนเยาวชนแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิทย์ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต

09-06-2024
THCI1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 16 เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเตรียมต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต โดยกิจกรรมค่ายฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2567 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

THCI2

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.NSM กล่าวว่า “NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และสพฐ. ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 16” ขึ้น สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ มาร่วมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นพบและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าว ถือเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งของสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เห็นแนวทางการทำงานและมุมมองอันจะเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศมากมาย เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ ปีนี้เรายังได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติมาร่วมบรรยาย อาทิ Prof.Dr. Abhi Veerakumarasivam Co-Chair & Professor, ASEAN Young Scientists Network & Sunway University, Malaysia นักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ผู้มีประสบการณ์การทำงานและประสบความสำเร็จ ที่มาถ่ายทอดมุมมองการทำงานและการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “เสวนากับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระดับชาติ” นำโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ และดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ ทั้ง 3 ท่าน ที่จะชวนสร้างแรงบันดาลใจของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ และแนวทางการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต”

THCI23

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “กิจกรรม Thai Science Camp เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอยากเห็นเยาวชนไทยมีเวทีในการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างให้เข้าใจการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์จากมุมมองของผู้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทย ทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยผลักดันกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 16 ในครั้งนี้ ซึ่งเยาวชนจะได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอความคิด และอภิปราย อันเป็นทักษะสำคัญต่อการทำงานร่วมกันในสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการต่อยอดความคิด จึงเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อก้าวสู่รูปแบบกิจกรรมในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป”

THCI27

ด้าน รศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง ประธานโครงการกิจกรรม Thai Science Camp กล่าวว่า “Thai Science Camp ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ นี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นี้ ได้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะกิจกรรมนี้เราเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก ทั้งในการซักถามและการเสนอความคิดเห็น รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจแนวคิดของการบูรณาการความรู้ และการเปลี่ยนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ ๆ ได้ ซึ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป”

THCI26THCI28THCI29THCI210THCI211THCI212