อพวช. มอบรางวัลโครงการ “NSM Junior Science Influencers”  ปี 2564

อพวช. มอบรางวัลโครงการ “NSM Junior Science Influencers”  ปี 2564

09-12-2021
อพวช. มอบรางวัลโครงการ “NSM Junior Science Influencers”  ปี 2564

อพวช. มอบรางวัลโครงการ “NSM Junior Science Influencers”  ปี 2564  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม ผ่านการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นําเสนออย่างมืออาชีพ

junior1

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “NSM Junior Science Influencers (NSM JSI)” ในรูปแบบออนไลน์ทาง Facebook NSMThailand และ YouTube : NSMThailand  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม ผ่านการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นําเสนออย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

ผอพ

            ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงค์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความสามารถของน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ NSM Junior Science Influencers  พร้อมเผยว่า “โครงการ NSM Junior Science Influencers ถูกจัดขึ้นในปี 2564 นี้เป็นปีแรก  เพื่อสร้างความตระหนักและความสําคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน รวมถึงพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้พื้นฐานการแสดงเพื่อค้นหาความเป็นตัวเองพร้อมทั้งการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) จากวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถระดับมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ในการนําเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ”

           สำหรับผลรางวัลในโครงการ “NSM Junior Science Influencers (NSM JSI) ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมสิทธิพิเศษ บัตรสมาชิกประเภทบัตร ครอบครัวกับ อพวช. พร้อมตําแหน่ง “NSM Junior Science Influencers (NSM JSI)” เป็นเวลา 2 ปี  ได้แก่

ยอดเยี่ยมระดับประถม

NSM Junior Science Influencers ระดับประถมศึกษา

รางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม
NSM  JSI - P004  ด.ช.อภิชพัฒน์  เต็มบุญศรัณย์ (พีค)

พีค

NSM  JSI - P011 ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ ( พอดี )

พอดี

NSM  JSI - P016 ด.ช. กษพล วรรัตน์โภคิน ( กัส )

กัส

NSM  JSI - P022 ด.ญ.นภัสนันท์ รุ่งวิทยนันท์ ( บันนี่ )

บันนี่

รางวัลชมเชย

NSM  JSI - P010  ด.ช. ฮาริษ มาลีพันธ์ (ฮาริษ)

NSM  JSI - P015  ด.ช.ณภคพล พิทักษ์ธีระธรรม (เชน)

NSM  JSI - P020 ด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ ( เบลล์)

NSM  JSI - P026 ด.ญ.ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา (ดีดี)

มัธยม

NSM Junior Science Influencers ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม

NSM  JSI - H006  ด.ช.วีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร (บิงโก)

บิงโก

NSM  JSI - H010  ด.ช.วีรากร  ระวีกุล (อชิ)

อชิ

NSM  JSI - H011  น.ส.กานต์หทัยชนก ขอผลกลาง (กานดิศ)

กานดิศ

NSM  JSI - H012   ด.ญ.ภัสชริภา จีระภัทร์ ( ปัณญ์)

ปัณญ์

NSM  JSI - H013  ด.ช.ภูริต จงจิระวงศา (พูม)

พูม

 

NSM Junior Science Influencers

-รางวัล Popular Vote   

NSM  JSI - P011 ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ ( พอดี )

พอดี

-รางวัล Popular Vote for The Best Performance

NSM  JSI – P021 ด.ญ.ตะวันฉาย จิระเจริญสุวรรณ (ซัน)

ซัน