องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 / 2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 / 2021

16-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 / 2021

 MG 2472 1600x1067

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 / 2021 พาแชมป์เยาวชนพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอวกาศ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพช่วยต่อยอดเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมของประเทศในอนาคต

1 MC 02

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดกิจกรรมในโครงการ Thailand CANSAT-ROCKET Competition มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประดิษฐ์จรวดและดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย เพื่อนำไปสู่ความต้องการการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ

S 5922873

ซึ่งในสองปีที่ผ่านมาเราได้ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรม Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 / 2021 ได้แก่ 1. ทีม TARA โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช 2. ทีม.H.T.Malee Club โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง โดยจะมีโอกาสไปศึกษาดูงานการแข่งขัน Cansat ระดับนานาชาติ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) อพวช. และ สทป. ไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยเหล่านี้ โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 / 2021 ขึ้น ภายในประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ในการต่อยอดการพัฒนากำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไปตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนของประเทศในอนาคต”

  MG 2395

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ในฐานะของหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้มีส่วนในการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนโดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี ทาง สทป. ได้ร่วมมือกับ อพวช. ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition” และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกายความคิดสร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ซึ่งทราบดีว่า ที่ผ่านมาเราได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ทำให้ไม่สามารถเดินไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ ซึ่งทาง สทป. และ อพวช. ได้ร่วมมือกันเตรียมแผนการรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สำหรับทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2020 และ 2021 โดยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการประสานพลังของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติในอนาคต”

S 5922833

สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 / 2021 ทีมเยาวชนทั้ง 2 ทีม จะเดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เยาวชนเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมแรงบันดาลใจ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จ.นนทบุรี
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เยาวชนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย SPACE INSPIRIUM ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA (สทอภ.) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีพร้อมทั้งชมห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยด้านการบินและอวกาศ และกิจกรรมสุดพิเศษ! ปล่อยดาวเทียมคิวบ์แซท “Cubesat”เป็นครั้งแรกของประเทศ
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมอากาศยาน และการเรียนรู้ภาคทฤษฎีพื้นฐานการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมทดลองฝึกขับ UAV ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI – UTC จ.ราชบุรี
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ตื่นเต้นไปกับการเรียนขับเครื่องบินเล็ก เยาวชนจะได้สัมผัสประสบการณ์การบินกับครูการบินตัวต่อตัวในบริเวณพื้นที่ฝึกของสนาม และรอบสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยสมาคม Friends Flying Club สนามบินเบสท์โอเชียน จ.สมุทรสาคร

S 5922830

นอกจากกิจกรรมทัศนศึกษาฯ ดังกล่าว อพวช. ร่วมกับ สทป. และ GISTDA (สทอภ.) ได้จัดกิจกรรมการปล่อยอุปกรณ์ดาวเทียมขนาดเล็ก “Cubesat” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของทาง Children & Youth Science Center of CAST (CYSCC) ในเครือ China Association for Science and Technology (CAST) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทีมเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทีมที่ถูกคัดเลือกจากการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition นำอุปกรณ์ดาวเทียมขนาดเล็ก “Cubesat” มาปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ GISTDA (สทอภ.) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีทีมที่ถูกคัดเลือกจากการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition เข้าร่วมจำนวน 4 ทีม ได้แก่
1. ทีม TARA โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช
2. ทีม.H.T.Malee Club โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง
3.คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
4.คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

S 5922850

โดยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเยาวชนไทย ในด้านเทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียม โดยหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม และการได้มีส่วนร่วมในระดับนานาชาติของเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไปในอนาคต