เอสโซ่ สนับสนุน อพวช. ส่งความสนุกวิทย์ฯ สู่เยาวชนทั่วประเทศ

เอสโซ่ สนับสนุน อพวช. ส่งความสนุกวิทย์ฯ สู่เยาวชนทั่วประเทศ

31-01-2023
Esso01

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ให้การสนับสนุน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินงานจัดกิจกรรมและผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้วยความมหัศจรรย์ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ

Esso012

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา อพวช. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ของ อพวช. เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และชุมชนได้มากขึ้น โดยในปี 2566 นี้ อพวช. และ เอสโซ่ ยังคงมีความมุ่งมั่นส่งต่อความสนุกสนานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และสนับสนุนคอลัมน์ Science in Movie ใน NSM SCIENCE MAGAZINE ซึ่งทุกกิจกรรมถือว่าเป็นความร่วมมือที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป”

Esso013

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัทเอสโซ่ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ อพวช. เพื่อนำไปพัฒนาและส่งเสริมในกิจกรรมความร่วมมือผ่านการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในกิจกรรมของ อพวช. ที่มีหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ เอสโซ่ และ อพวช. ยังมอบสิทธิ์พิเศษให้กับสมาชิกบัตร Esso Smiles เพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง ของ อพวช. ซึ่งได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อส่งมอบความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่เยาวชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาค

Esso014

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ หวังว่าเยาวชนและประชาชนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทำให้เยาวชนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนและประเทศในอนาคตต่อไป”

Esso015