จัดโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ อพวช. และซีเกท ปี 3” และ “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โคราช กับ อพวช. และซีเกท”

จัดโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ อพวช. และซีเกท ปี 3” และ “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โคราช กับ อพวช. และซีเกท”

07-12-2021
 จัดโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ อพวช. และซีเกท ปี 3” และ “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โคราช กับ อพวช. และซีเกท”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ อพวช. และซีเกท ปี 3” และ “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โคราช กับ อพวช. และซีเกท” ให้กับสถานศึกษาที่มีงบประมาณจำกัดในการบริหารจัดการ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านสะเต็มศึกษา และหวังปลูกฝังความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ของ อพวช.

15 พฤษภาคม 2560 / ปทุมธานี – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐขอขอบคุณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ในการสนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้กับสถานศึกษาที่มีงบประมาณจำกัดในการบริหารจัดการ ได้มาทัศศึกษากับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ อพวช. และซีเกท ปี 3” ซึ่ง อพวช. ได้พิจารณาโดยประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณามอบงบประมาณในการทัศนศึกษาให้กับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้มา โดยในปีนี้ขยายพื้นที่ไปไกลจากที่ตั้ง อพวช. มากขึ้น โดยเน้นไปที่จังหวัดอยุธยาเป็นหลัก และตั้งเป้าหมายให้โอกาสกับเยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. ไม่น้อยกว่า 2,000 คน 

              นอกจากนั้น ซีเกท ยังให้งบประมาณสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมทัศนศึกษากับสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมค้นหาคำตอบด้วยตนเองกับนิทรรศการ Science on the move ตื้นตาไปกับกิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เกมส์และของเล่นด้านวิทยาศาสตร์ และโชว์สุดอลังกาลในการแสดง Science Show ในวันที่ 18 -23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โคราช กับ อพวช. และซีเกท”

               อพวช. หวังว่า กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มามีส่วนช่วยผลักดันประเทศต่อไป