NSM เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

NSM เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

10-01-2024
NSM-กกพ.01

10 มกราคม 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. และนางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 นายนฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) และนายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อนุกรรมการและเลขานุการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ

NSM-กกพ.012NSM-กกพ.013