NSM ร่วมกับ สอวช. จัดการประชุมนานาชาติ จีน-ไทย เรื่อง “จากการวิจัยสู่นโยบายการส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน วทน. สู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

NSM ร่วมกับ สอวช. จัดการประชุมนานาชาติ จีน-ไทย เรื่อง “จากการวิจัยสู่นโยบายการส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน วทน. สู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

07-09-2023
CRISP01

7 กันยายน 2566 /  ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด การประชุมนานาชาติ จีน-ไทย เรื่อง “จากการวิจัยสู่นโยบายการส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม” พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "สถานภาพและความสำคัญของการวิจัยความตระหนักรู้ด้าน วทน. ของประชาชนไทย" เพื่อร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จ ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชนจีน สู่การขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุดหน้า เพื่อหากลไกส่งเสริม พร้อมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชนไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประชาชนไทย และการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ, Mr.GAO Hongbin Director of Division of Scientific Literacy Research China Research Institute for Science Poppularization (CRISP) บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการศึกษาสำรวจความตระหนักรู้ด้าน วทน. ของประชาชนจีนและการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ” และMr.Ren Lei Associate Researcher China Research Institute for Science Poppularization (CRISP) บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาระบบวัดความตระหนักรู้ด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาประเทศสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้าน วทน. ของประชาชนจีนให้เพิ่มขึ้น” ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 

CRISP012CRISP012CRISP014CRISP015CRISP016CRISP0189CRISP0114CRISP01874CRISP01852