จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019”

จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019”

09-12-2021
จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019”

กรุงเทพฯ / 10 มิ.ย. 2562 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธี ลงนามความร่วมมือในการจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” ระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2562 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ส่งผลงานเข้าแข่งขันหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติต่อไป

001 1 795x600
          ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. จัดการแข่งขัน “Cansat” หรือที่เรียกกันว่า “ดาวเทียมขนาดเล็ก” มาตั้งแต่ปี 2560 โดยทุกปีที่ผ่านมาเยาวชนผู้เข้าแข่งขันจะลงมือประดิษฐ์ Cansat เอง แล้วปล่อยลงมาจากโดรนเพื่อทำการเก็บข้อมูลตามภารกิจที่วางแผนไว้ แต่สำหรับปีนี้ อพวช. ได้ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) หน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถีของประเทศ เข้ามาเพิ่มทักษะการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล เพื่อเป็นยานพาหนะนำส่ง Cansat ในการทำภารกิจเก็บข้อมูล โดยได้ลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” ขึ้น
การแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม มุ่งเน้นการปฏิบัติการจริง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย เพื่อนำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไป

          พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2019” เป็นความร่วมมืออันดียิ่งที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในฐานะของหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีแรกที่เป็นจุดกำเนิดของสถาบัน มาพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เทคโนโลยีจรวดส่ง CANSAT ขึ้นสู่อากาศ ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมา 8 ปี ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคต่างๆ การได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง อพวช. ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยและเยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติในอนาคต

001 5 800x533

          นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ Cansat เพิ่มเติมว่า “CanSat หรือ “ดาวเทียมขนาดเล็ก” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำลองการทำงานของดาวเทียม โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและการสื่อสารระยะไกล ทั้งนี้ กำหนดให้ดาวเทียมที่จะสร้างขึ้นมีขนาดเล็กเท่ากระป๋องน้ำอัดลม และไม่ได้ถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจรในอวกาศจริง CanSat จะถูกส่งขึ้นสู่อากาศด้วยโดรนหรือจรวดขนาดเล็ก เมื่อถึงระยะสูงที่ต้องการ CanSat จะถูกปล่อยลงมาโดยกางร่มชูชีพเพื่อชะลอความเร็วในการร่วงหล่น ระหว่างที่ลอยอยู่ในอากาศ CanSat จะปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ และส่งข้อมูลกลับมายังสถานีภาคพื้นดิน ในการร่วมกิจกรรมนี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างดาวเทียมขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดภารกิจให้ดาวเทียมทำงานหรือเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตามที่ตนได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ เซ็นเซอร์พื้นฐานที่ติดตั้งใน CanSat ซึ่งให้ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (GPS) นอกจากนั้นก็ยังมีเซ็นเซอร์เฉพาะทางซึ่งตอบสนองภารกิจของแต่ละทีมตามที่ต้องการ”

001 4 795x600

          ผศ.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันรอบคัดเลือกจะเริ่มต้นระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562 ทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจาก อพวช. และ สทป. และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ พร้อมได้รับทุนการศึกษาในคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนทั่วประเทศก่อนการแข่งขัน อพวช. ร่วมกับ สทป. จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 ภูมิภาค ดังนี้ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2562 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand.html, www.dti.or.th, Facebook fanpage : ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์, Facebook fanpage : Cansat Thailand โทร 0 2577 9999 ต่อ 1411 – 1416