NSM เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมหารือความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

NSM เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมหารือความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

24-01-2024
NSMSWU01
NSMSWU012

24 มกราคม 2567 / นายถิรพงศ์ เกียรตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) หรือ NSM พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว. พร้อมคณะ ทั้งนี้ ได้ร่วมหารือความร่วมมือในการเตรียมเปิดพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

NSMSWU013NSMSWU014