NSM ร่วมกับ กฟผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ EGAT Green Learning Academy ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2

NSM ร่วมกับ กฟผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ EGAT Green Learning Academy ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2

27-06-2023
EGNSM01

27 มิถุนายน 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ นายกฤษดา คงอยู่ วิทยากร ระดับ 9 พร้อมด้วย นายจักรพล  ป้อมปราณี หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า และนายอาทิตย์ นาคสวัสดิ์  วิทยากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ EGAT Green Learning Academy ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานให้กับเยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารหัวใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยการอบรมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

GSMN01GSMN012GSMN013GSMN014GSMN017