องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดทำโครงการเสวนา “โลกเปลี่ยน ต้องเรียนรู้”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดทำโครงการเสวนา “โลกเปลี่ยน ต้องเรียนรู้”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดทำโครงการเสวนา “โลกเปลี่ยน ต้องเรียนรู้”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดทำโครงการเสวนา “โลกเปลี่ยน ต้องเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์ของสาธารณชน โดยกำหนดจัดการเสวนาขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “สื่อสารเพื่อโลกที่สดใส” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถึง 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี, คุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และนายชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้ากองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

299A8096 800x533

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า การเสวนาในวันนี้เป็นเพียงปฐมบทของโครงการเสวนาโลกเปลี่ยนต้องรู้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ และสลายความคิดด้านลบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องวิชาการที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในทุก ๆ ด้าน และความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์จะช่วยให้พวกเราเข้าใจและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและเศฐษกิจในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที และรู้เท่าทันสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้อย่างดียิ่งขึ้น

299A8186 800x533

            โดยการเสวนาครั้งแรกของโครงการในวันนี้จะเป็นตอน “สื่อสารเพื่อโลกที่สดใส” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบันเราทุกคนต่างตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่างให้ความสำคัญและพยายามที่จะสื่อสารประเด็นดังกล่าวสู่สังคม ด้วยหวังว่าสาธารณชนจะตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อพวช. จึงได้เชิญวิทยากรผู้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ท่าน มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานสื่อสารด้านการอนุรักษ์ต่อไป