อพวช. พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนใกล้ชิดนักวิทย์ฯ ระดับประเทศ ในกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 14

อพวช. พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนใกล้ชิดนักวิทย์ฯ ระดับประเทศ ในกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 14

14-06-2022
01

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 14 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายนักวิทย์และพลังเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคต โดยค่ายฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

02

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “กิจกรรม Thai Science Camp เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอยากเห็นเยาวชนไทยมีเวทีในการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างให้เข้าใจการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์จากมุมมองของผู้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนไทยทั้งประเทศ ทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมผลักดันให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญในวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 14 ซึ่งเยาวชนจะได้ฝึกกระบวนการในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอความคิด และอภิปราย อันเป็นทักษะสำคัญต่อการทำงานร่วมกันในสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการต่อยอดความคิด การร่วมในกิจกรรมลักษณะเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อก้าวสู่รูปแบบกิจกรรมในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ อย่างเวทีของ Asian Science camp ต่อไป”

03

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และสพฐ. จัดกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 14” ให้สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ มาร่วมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นพบและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าว ถือเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งของสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศมากมาย โดยเยาวชนจะได้เห็นแนวทางการทำงานและมุมมองอันจะเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิชัย สนแจ้ง, ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มาร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานและการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและกิจกรรม “เสวนากับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” โดย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2563 ได้แก่ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน และศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ เพื่อเรียนรู้แรงบันดาลใจของการเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ”

0504

กิจกรรมค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 14 เน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อันจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกในอนาคต ทั้งนี้เยาวชนยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

0806