อว. จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ใน "โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร"

อว. จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ใน "โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร"

23-05-2022
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร

      รับเครื่องราช23 พฤษภาคม 2565 /ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ใน "โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร"  ของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง อว., นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ

รับเครื่องราช