องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวที “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวที “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561”

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวที “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวที “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561” (Thailand Science Drama Competition 2018) ขึ้น ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬา” (Science of Sport) เพื่อส่งเสริมเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายในการพัฒนากระบวนการคิดและการสื่อสารทางทางวิทยาศาสตร์  โดยสร้างสรรค์แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการชิงชัยในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย 

IMG 7735

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า  “ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพ อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการจัดการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬา”

IMG 7832 1600 1067

IMG 8160 1600 1067
โดยในปีนี้มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 7 ทีม ด้วยกัน เพื่อมาแข่งขันและประชันฝีมือกันอย่างเข้มข้น ซึ่งผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561” (Thailand Science Drama Competition 2018) ตกเป็นของทีมเด็กวิทย์วารี ในชุดการแสดง Science in my school จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี เด็กหญิงฐิติวรดา กาวิชัย  เด็กหญิงเอวารินทร์ เพชรทอง เด็กชายฬูค่า ชนกันต์ บอนด์ เด็กหญิงรมน ทุมวงศ์ เด็กหญิงพัชรพร นิมานนท์ เด็กชายโอลิเวอร์ ฮาร์ริส เด็กหญิงนภิสรา กลิ่นขจร  และเด็กหญิงสิริปรียา พิพัฒน์พัลลลภ โดยมี นางฉวีวรรณ อ้นโสภา และนางสาวสกุณา สร้อยทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้  

IMG 8144 1600 1067

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมนวัตกรรมเพื่อวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต จ.ปทุมธานี ในชุดการแสดง IDS Science ซึ่งมี เด็กชายธนวัตร สติลเลอร์ เด็กหญิงปริตา เรืองสันต์ เด็กหญิงสุพิชญาฌ์ วรลักษณ์สกุล เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ กุศลวิทย์ เด็กหญิงพรชนก โรหิตายน เด็กหญิงณัฐริการ์ ปรีดี เด็กชายกุลวริศร์ ชาญเกียรติก้อง เด็กชายกาจพศ เคยสนิท เด็กชายภูผา กองทองนอก และเด็กชายภควัต ไตรเดช โดยมี นางสาวสายสุนีย์ เวทยากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

IMG 8130 1600 1067
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ทีม จากโรงเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งมี เด็กชายปุญญวิชญ์ ยิ่งแจ่มศิริ เด็กชายปภิณวิช แก้วสีนวน เด็กหญิงศิรประภา มีแก้ว เด็กหญิงวริศรา จันทร์พลับ เด็กชายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ เด็กชายปณิธิ สังข์วร เด็กหญิงรมณ แสนเมือง และเด็กชายสิชณ์สิริ วงค์สุคติเวช โดยมี นางสาวธัญญารัตน์ สายใหม่ และนางสาวณัฐภาวี วงษ์ครุฑ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

IMG 8034 1600 1067
ทั้งนี้ ทุกทีมจะได้รับเข้าร่วมการอบรมการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพโดยเฉพาะ ในวันที่ 4 มิถุนายน นี้ และสำหรับทีมชนะเลิศจะได้โอกาสเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันใน “การประกวด International Drama Competition 2018” ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ต่อไป

IMG 7849 1600 1067

IMG 8012 1600 1067
ดร.อภิญาณ์ ฯ ทิ้งท้ายว่า “การประกวดครั้งนี้ หวังว่าจะกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถจับต้องได้ นอกจากได้ความรู้ ยังได้ความสนุกสนานอีกด้วย และเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยในการไปแสดงความสามารถของการแสดงละครวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติต่อไป”

IMG818716001067

IMG818616001067

IMG817616001067

IMG813716001067

IMG812216001067

IMG811816001067

IMG811616001067

IMG811416001067

IMG811016001067

IMG810916001067

IMG810716001067

IMG810416001067

IMG808316001067

IMG805516001067

IMG803116001067

IMG802616001067

IMG802516001067

IMG801916001067

IMG798216001067

IMG801516001067

IMG798116001067

IMG798016001067

IMG797916001067

IMG797816001067

IMG797116001067

IMG797016001067

IMG794916001067

IMG794816001067

IMG794716001067

IMG794616001067

IMG794116001067

IMG793516001067

IMG793416001067

IMG792716001067

IMG791516001067

IMG791016001067

IMG790416001067

IMG789816001067

IMG789716001067

IMG789616001067

IMG789516001067

IMG789016001067

IMG788616001067

IMG788516001067

IMG788416001067

IMG788316001067

IMG788216001067

IMG788016001067

IMG788116001067

IMG787116001067

IMG787016001067

IMG786816001067

IMG786916001067

IMG786116001067

IMG786016001067

IMG785816001067

IMG785916001067

IMG785716001067

IMG785616001067

IMG785516001067

IMG785416001067

IMG784316001067

IMG784216001067

IMG784116001067

IMG783716001067

IMG783616001067

IMG783416001067

IMG783216001067

IMG783116001067

IMG782416001067

IMG779316001067

IMG778916001067

IMG778216001067

IMG777716001067

IMG778116001067

IMG777116001067

IMG776316001067

IMG775416001067

IMG776216001067

IMG820016001066

IMG818616001067

IMG81721600900

IMG817016001067

IMG816716001067

IMG814816001067

IMG816016001067

IMG814516001067

IMG814416001067

IMG813016001067

IMG813216001067

IMG810216001067

IMG808516001067

IMG807316001067

IMG806316001067

IMG805516001067

IMG804216001067

IMG803416001067

IMG803216001067

IMG802516001067

IMG802216001067

IMG801216001067

IMG800016001067

IMG798216001067

IMG796416001067

IMG795216001067

IMG794916001067

IMG794116001067

IMG793416001067

IMG792716001067

IMG791316001067

IMG790416001067

IMG788016001067

IMG787716001067

IMG787616001067

IMG787116001067

IMG785816001067

IMG785416001067

IMG784916001067

IMG784416001067

IMG783916001067

IMG783216001067

IMG780916001067

IMG782616001067

IMG779516001067

IMG780116001067

IMG778916001067

IMG778816001067

IMG778216001067

IMG777816001067

IMG776516001067

IMG776216001067

IMG775616001067

IMG775516001067

IMG775316001067

IMG773516001067

IMG772616001067