ร่วมแสดงความยินดี – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว."

ร่วมแสดงความยินดี – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว."

09-12-2021
ร่วมแสดงความยินดี – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว."


ร่วมแสดงความยินดี – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว." ประจำปี 2563 ให้กับ นายศศิ ภิญโญยิ่ง และนางสาวพันธ์ทิวา เผือกลาดพร้าว พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2563 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนมอบฯ และคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมแสดงความยินดี

S 39075844

S 39075846