NSM หารือความร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการช่วยเหลือและการแพทย์ฉุกเฉิน

NSM หารือความร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการช่วยเหลือและการแพทย์ฉุกเฉิน

26-06-2023
NNAS01

26 มิถุนายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM และนายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผอ.สำนักบริการผู้เข้าชม และคณะเจ้าหน้าที่ NSM เข้าพบหารือความร่วมมือกับ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพฉ. ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการช่วยเหลือและการแพทย์ฉุกเฉิน และการนำองค์ความรู้มาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ให้แก่เยาวชนและประชาชน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมของ NSM อีกทั้งคณะของ NSM ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สพฉ. ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี

NNAS0102NNAS0103NNAS0104