NSM ร่วมผนึกกำลัง ขนขบวนความสนุกวิทย์ฯ โชว์ในงาน "อว. แฟร์ "

NSM ร่วมผนึกกำลัง ขนขบวนความสนุกวิทย์ฯ โชว์ในงาน "อว. แฟร์ "

21-06-2024
NSM01

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค” หรือ "อว. แฟร์" โดยเริ่มที่แรก ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม สตาร์ทอัพ ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกช่วงวัย โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และคณะผู้บริหาร อว. เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ NSM ได้นำนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” ชุด Science for Fun ในรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัสที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไปร่วมจัดแสดงภายในงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

NSMMER01NSMMER0151NSMMER0103403568NSMMER01NSMMER01748