จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum : Initial Steps for Conserving Natural Resource Depositories)

จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum : Initial Steps for Conserving Natural Resource Depositories)

09-12-2021

22 กันยายน 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร (The 1st Symposium of the Natural History Museum : Initial Steps for Conserving Natural Resource Depositories) เพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมตัวอย่าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติร่วมกัน ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ปัจจุบันถือได้ว่าประเด็นเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ (depletion of resources) การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ทั้งด้านโครงสร้างและหน้าที่(degradation of ecosystem structure and function) ตลอดจนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (loss of biodiversity) เป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสำคัญมากในการที่จะดูแลรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ ทั่วโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติภายในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ โดยอาจต้องใช้เวลาเป็นสิบหรือร้อยปี จึงจะสามารถพิสูจน์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หน่วยงานในสังกัด อพวช. ซึ่งมีหน้าที่ต่อสังคมในด้านการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ วัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติ ทั้งพืช สัตว์ หิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งขณะนี้มีไม่น้อยกว่า 100,000 ชิ้น จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสงวนดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้อย่างยังยืนสืบไป จึงได้กำหนดจัด “สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา เพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาซึ่งในประเทศไทยมีมากถึง 92 แห่ง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมตัวอย่าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2563 และร่วมกันมีส่วนผลักดันในการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนไทย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ


          โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การบริหารจัดการคลังและข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา” โดย นายวัชระ สงวนสมบัติ จาก อพวช. ผศ.ดร.นพดล กิตนะ จากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายศรานนท์ เจริญสุข จากสยาม เซอร์เพนทาเรียม (SIAM SERPENTARIUM) และ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดย ดร. นพรัตน์ เทพเทพา จาก อพวช. และการ Round Table ถกประเด็น ปัญหา อุปสรรคใน “ความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ไทยในการสร้างคลังทรัพยากรในอนาคต” ดำเนินรายการโดย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น


สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านลิงค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf1KTpv1zmq9L.../viewform หรือ คุณวรวรัย สาลีวงศ์ โทร.02 577 9999 ต่อ 1501