ต่อยอดความสำเร็จสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ “Enjoy Science Careers” ส่องอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต

ต่อยอดความสำเร็จสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ “Enjoy Science Careers” ส่องอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต

09-12-2022
ENJOY1

9 ธันวาคม 2565 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) สานต่อความสำเร็จโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” เตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ แนะนำข้อมูลด้านอาชีพสะเต็มกว่า 50 อาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในการเรียนรู้และค้นพบตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีข้อจำกัด พบกัน ม.ค. 66 นี้แน่นอน

ENJOY2

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. ร่วมกับ เชฟรอน สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ ผ่านการได้ดำเนินโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ไปกับคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และด้วยความสำเร็จของโครงการ นิทรรศการฯ ถูกนำไปจัดแสดงกว่า 72 จังหวัด 143 ครั้งทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,188,585 คน ซึ่งเรายังพบว่ามีเยาวชนและบุคคลทั่วไปอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือเดินทางมาเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทำให้ อพวช. ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายการเรียนรู้สู่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงวางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ enjoysciencecareers.nsm.or.th ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาทางด้านสะเต็มให้กับเยาวชน

ENJOY3

สำหรับเว็บไซต์นี้ จะรวบรวมและแนะนำข้อมูลด้านอาชีพสะเต็มกว่า 50 อาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้และค้นพบตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีข้อจำกัด โดยแบ่งอาชีพออกเป็น 8 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1.Digital IT & Media อาทิ นักพัฒนา Software, นัก Animator, วิศวกรระบบดาวเทียม

2.Materials, Design & Manufacturing อาทิ นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ, นักวิจัยวัสดุนาโน

3.Healthcare & Medical อาทิ นักคิดค้นยา, นักคิดค้นวัคซีน, นักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

4.Logistics, Transport & Automation อาทิ วิศวกรระบบราง, วิศวกรหุ่นยนต์และระบบ Auto, นักพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

5.Food & Agriculture อาทิ เกษตรยุคใหม่,นักปรับปรุงพันธ์พืช,

6.Weather & Environment อาทิ วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ, นักอนุกรมวิธาน (ด้านพืช+สัตว์),นักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ

7.Energy อาทิ วิศวกรสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจก, นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม, วิศวกรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

8.กลุ่มอาชีพอื่น ๆ อาทิ นักรังสรรค์อาหาร (Food creator), นักนิติวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์การลงทุน

ENJOY5

และเว็บไซต์นี้จะสามารถจุดประกายความฝันให้กับเยาวชนหลาย ๆ คน ในการเลือกอาชีพด้านสะเต็มที่เหมาะสมกับความชอบของตนเองรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับคุณครูในแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปแนะแนวให้กับเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเรียนและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับอาชีพที่อยากทำในอนาคตต่อไป”

ENJOY4

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “นิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่เชฟรอนได้ดำเนินงานตามแนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’  มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการศึกษาในสาขาสะเต็มทั้งสายสามัญและอาชีพทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาครู การปรับปรุงหลักสูตร และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจกระบวนการผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่างๆ เพื่อปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็มแก่เยาวชน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังคนในสาขาสะเต็ม อันเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยที่ผ่านมา เชฟรอนได้ร่วมมือกับ อพวช. ในการจัด นิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ มาตั้งแต่ปี 2559 และเพื่อต่อยอดการสร้างแรงบันดาลใจให้ในอาชีพสะเต็มให้กับเยาวชนในวงกว้าง ในปีนี้เราจึงร่วมมือกับ อพวช. และ SEAMEO STEM-ED ปรับรูปแบบเป็นนิทรรศการออนไลน์แทนการจัดกิจกรรม on-site ในรูปแบบเดิม เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดในการเข้าถึงการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในบางพื้นที่ เป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น”

Careers21

ดร.กฤษฎ์ชัย  สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในพันธมิตรที่ผลักดันแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เกิดขึ้น กล่าวว่า “ศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด เป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษา โดยเฉพาะทางด้านสะเต็มศึกษา รวมถึงการพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค หนึ่งในเป้าหมายหลักของศูนย์คือการสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้แก่เยาวชนให้เตรียมพร้อมและก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านสะเต็ม โดยการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนให้พร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมและก้าวทันโลกอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนสำหรับอนาคต (STEM Future Workforce)  สำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ กับเว็บไซต์ enjoysciencecareers.nsm.or.th นี้ เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่ประเทศในภูมิภาคสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางและเครื่องมือในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในแต่ละประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางที่ถือเป็นเครื่องมือและช่องทางที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพด้านสะเต็มสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ในการสื่อสารหรือพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพด้านสะเต็มที่เยาวชนสนใจอีกด้วย”

Careers22

นายชวนินทร์ เพชรเกตุ วิศวกรสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในบุคคลต้นแบบทางอาชีพ กล่าวว่า “การเรียนรู้ในสาขาสะเต็มสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคืออาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งล้วนส่งผลกระทบอันรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นเป้าหมายที่ทั้งโลกต้องร่วมมือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยอาชีพนี้จะเน้นที่การดูแลสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางในลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ซึ่งโอกาสการทำงานของวิศวกรสิ่งแวดล้อมจึงจะไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศอีกต่อไป เพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญไปอีกหลายสิบปี อาชีพนี้จึงมีบทบาทที่สร้างประโยชน์อย่างมากให้กับคนในสังคม”  

ENJOY9

ทั้งนี้ ทุกคนจะได้ลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้กันอย่างแน่นอนภายในเดือนมกราคม 2566 นี้ ถือเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะทำให้เยาวชนไทยและประชาชนได้เข้าถึงและเกิดความเข้าใจอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน คุณครู และประชาชนทั่วไป เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคตไปด้วยกัน มาร่วมค้นหาตัวเอง และสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกัน กับ enjoysciencecareers.nsm.or.th

Careers24