NSM ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่คลองสี่ และคลองห้า เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

NSM ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่คลองสี่ และคลองห้า เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

09-01-2024
NNMF7

9 มกราคม 2567 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ นางสาวจารุชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วย นายการะเวก เเสงเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริจันทาราม นางสาวสาริณี อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร นายกิตติศักดิ์ ธระปราบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ และนายธนพงษ์ ตันเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NNBY748854YY