NSM จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง” (City Nature Challenge 2023)

NSM จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง” (City Nature Challenge 2023)

30-04-2023
1

29 เมษายน 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ‘ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง’ (City Nature Challenge) เพื่อเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในเขตเมืองอย่างเป็นระบบ ด้วยการสำรวจ เก็บตัวอย่าง แล้วบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist ที่สามารถนำไปเป็นฐานข้อมูล โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

1235