องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คว้าอันดับที่ 1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คว้าอันดับที่ 1

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คว้าอันดับที่ 1

26 สิงหาคม 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คว้าอันดับที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงสุดในกระทรวง อว. ด้วยคะแนน 99.54 คะแนน ทั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ คว้าอันดับ 1 จากการประกาศผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

14638679083122

โดย อพวช. ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 99.54 คะแนน อยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานในระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน

14638679125859

สำหรับเกณฑ์คะแนน แบ่งเป็นตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่ง อพวช. ได้คะแนนทั้งหมด ดังนี้
1. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน
2. การใช้อำนาจ 100 คะแนน
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 คะแนน
4. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน
5. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน
6. การใช้งบประมาณ 99.65 คะแนน
7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.53 คะแนน
8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.46 คะแนน
9. คุณภาพการดำเนินงาน 99.38 คะแนน
10. การปรับปรุงการทำงาน 97.08 คะแนน