องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการ "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560" The 3 rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนทางการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Science Literacy in the 21st century : Refocusing goal and approach for Thailand” โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้บรรยายหัวข้อดังกล่าว ฯ ซึ่งหวังพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับนานาประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ และสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต

Image Gallery

MG5848800x533

MG5854800x533

MG5855800x533

MG5869800x533