อพวช. คว้าที่ 1 กระทรวงฯ 2 ปีซ้อน ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของ ป.ป.ช. ด้วย 97.41 คะแนน พร้อมพัฒนาองค์กรมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

อพวช. คว้าที่ 1 กระทรวงฯ 2 ปีซ้อน ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของ ป.ป.ช. ด้วย 97.41 คะแนน พร้อมพัฒนาองค์กรมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

02-08-2022
ITA 4

1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  คว้ารางวัลอันดับ 1 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ITA 01

­­

ซึ่ง อพวช. ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 97.41 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานในระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน ทั้งนี้ อพวช. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศต่อไป

ITA00

สำหรับเกณฑ์คะแนน แบ่งเป็นตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่ง อพวช. ได้คะแนนทั้งหมด ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ 100 คะแนน

2. การใช้งบประมาณ 100 คะแนน

3. การใช้อำนาจ 100 คะแนน

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100 คะแนน

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 คะแนน

6. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน

7. คุณภาพการดำเนินงาน 97.18 คะแนน

8. การปรับปรุงการทำงาน 96.31 คะแนน

9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.30 คะแนน

10. การเปิดเผยข้อมูล 92.14 คะแนน