ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1

07-12-2021
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1

23 สิงหาคม 2560 – อิมแพ็ค เมืองทองธานี / ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หวังเชิดชูเกียรติให้เยาวชนและครูอาจารย์ที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง สนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจและให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนร่วมกันผลักดันเยาวชนเข้าสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ข่าวสาร

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1 ว่าในยุคปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนนับเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตรงเป้า เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตัวเยาวชน และประเทศชาติ อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงงานของเยาวชนทั้งหลายจะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากครูที่ปรึกษาซึ่งทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ส่วนตัว เพื่อผลักดันลูกศิษย์ให้ไปถึงเป้าหมาย และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์และเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award 2017 และขอเป็นกำลังใจให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกๆ คนมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไปฃข่าวสาร

ร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister’s Award 2017 ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีกำลังใจมากขึ้น

ข่าวสาร

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Prime Minister’s Award 2017 นี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสำหรับเยาวชน Prime Minister’s Youth Science Award คือ เป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย วท. และโครงงานนั้นได้รับรางวัลในเวทีประกวดนานาชาติ ซึ่งการประกวดนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในช่วงระหว่าง 1 มิถุนายน 2559-31 พฤษภาคม 2560 และรางวัลสำหรับครูวิทยาศาสตร์ Prime Minister’s Science Teacher Award คือ ครูวิทยาศาสตร์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และส่งเสริมเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยโครงงานของเยาวชนที่ครูเป็นที่ปรึกษา จะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอย่างน้อย 3 ปี ในช่วงระหว่างปี 2556-2560 และโครงงานของเยาวชนที่ครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจะต้องได้รับรางวัลในเวทีการประกวดนานาชาติ โดยเป็นการประกวดฯที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 5 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2556-31 พฤษภาคม 2560

ข่าวสาร

นางอรรชกาฯ กล่าวทิ้งท้าย “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ นอกจากโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว เยาวชนที่ได้รับรางวัลยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และยิ่งกว่านั้น หากมีผลการศึกษาในระดับดีมาก ก็จะได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนครูวิทยาศาสตร์จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนท่านละ 20,000 บาทด้วย”

IMG8731800x533

IMG8670800x533

IMG8602800x533

IMG8564800x533

IMG8515800x533

IMG8500800x533

IMG8304800x533

IMG8293800x533

IMG8282800x533

IMG8250800x533

IMG8224800x533

IMG8206800x533