กระทรวง อว. สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” กระจายโอกาสสร้างการเรียนรู้ทั่วประเทศ

กระทรวง อว. สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” กระจายโอกาสสร้างการเรียนรู้ทั่วประเทศ

05-06-2024
NSMCARA10-01

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วม สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” ถ่ายทอดเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนสู่ความยั่งยืนในสังคม ผ่านการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่พร้อมกระจายโอกาสสร้างการเรียนรู้ 7 จังหวัดทั่วประเทศ 

NSMCARA10-012

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวง อว. โดย อพวช. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติ พระราชกรณียกิจ ซึ่งท่านเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพมากมาย และทั้งความสามารถทางด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมาย อีกหนึ่งด้านคือพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เราจึงนำมาสานต่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและสังคม โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ขึ้นในชื่อ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะออกไปกระจายโอกาสสร้างการเรียนรู้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาร่วมกันผลักดันให้เกิดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะกับเยาวชน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่สังคมแห่งฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป”

NSMCARA10-013

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว. ครั้งนี้ เราเคลื่อนพลไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ 4 - 7 มิ.ย. ที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, 11 - 14 มิ.ย. ที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง, 18 - 21 มิ.ย. ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2 - 5 ก.ค. ที่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา, 9 - 12 ก.ค. ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต, 23 - 26 ก.ค. ที่โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล และ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งความพิเศษครั้งนี้เราขนขบวนความรู้ความสนุกสนานไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ อาทิ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ” ศึกษาเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยน้อมนําพระราชปณิธาน พระราชดําริ และพระอัจริยภาพถ่ายทอดสู่เยาวชนเพื่อความยั่งยืนของสังคม, “นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” ชุด Science for Fun ชวนทดลองเล่นและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองในรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัส เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, “นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์” ที่ชวนเยาวชนมาค้นพบความถนัดด้านอาชีพผ่านแบบทดสอบและประสบการณ์จากกิจกรรมสวมบทบาทในอาชีพต่าง ๆ, “นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว” เปิดประสบการณ์การจำลองเป็นผู้สูงวัย เรียนรู้การเป็นผู้สูงวัย และการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข, “กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว” สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการเรียนรู้ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ แบบ full-Dome, “การแสดงทางวิทยาศาสตร์” เรื่อง Ballon Show สนุกสนานไปกับการทดลองที่ตื่นเต้นด้วยลูกโป่งหลากสีสันพร้อมสาระวิทยาศาสตร์รอบตัว”

NSMCARA10-0105NSMCARA10-015NSMCARA10-0174

 

NSMCARA10-0104

    นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำกิจกรรม “AeroKids: Crafting the Future of Flight” กิจกรรมที่ชวน เรียนรู้และสร้างสรรค์เครื่องบินด้วยตัวเอง และกิจกรรมการฝึกบินด้วยโปรแกรมจำลองการฝึกบิน (Simulation Control) นอกจากนี้ยังได้นำ Swarm Drone Indoor แสดงโชว์โดรนแปรอักษร เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนที่มีความสนใจอยากเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สามารถสร้างและพัฒนา software ด้วยตนเอง และศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำนิทรรศการ “สามเหลี่ยมสมดุล” มาชวนเรียนรู้การสร้างร่างกายให้มีพัฒนาการที่ดี เติบโตอย่างสมวัยด้วยรหัส “กินดี วิ่งเล่น นอนพอ” มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

NSMCARA10-01789NSMCARA10-0174NSMCARA10-0106

    ผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2103 หรือ Email: nsm.scrv@gmail.com ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.