NSM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ Automata Toys"

NSM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ Automata Toys"

29-04-2023
1

29 เมษายน 2566  ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21” ให้กับผู้สนใจออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการประดิษฐ์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมยูเรก้า อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

0102