มอบโอกาสการเรียนรู้ พร้อมสร้างความสมานฉันท์ ปิดฉากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40

มอบโอกาสการเรียนรู้ พร้อมสร้างความสมานฉันท์ ปิดฉากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40

01-05-2023
01

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ดร.กมล รอดคล้าย กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการโครงการฯ และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ พร้อมรวมพลังทุกภาคส่วน มอบโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สานต่ออุดมการณ์ของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 320 คน ในระหว่างวันที่ 4 เม.ย. – 2 พ.ค. 66

1

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เกิดขึ้นจากการที่ มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มาแล้วจำนวน 9,305 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นละ 160 ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 40 โดยนำเยาวชนจำนวน 320 คน มาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ แม้อาจเป็นระยะเวลาไม่นานแต่นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เยาวชนจะได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า ได้รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตครอบครัว และพัฒนาสังคมในชุมชนให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบร่มเย็น”

2

“โครงการฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการสร้างผลสำเร็จให้แก่เยาวชนได้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ สมกับดังคำกล่าวที่ท่านพลเอก เปรม ฯ ฝากไว้ให้เรา ก็คือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อร่วมแสดงพลังของแผ่นดิน โดยเยาวชนสามารถนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปต่อยอดการเรียนรู้และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ของชายแดนภาคใต้ต่อไปได้ในอนาคต” พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าว

4

ด้าน ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้เป็นอีกหนึ่งโครงการในภารกิจที่ อพวช. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ มองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ โดย อพวช. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 40” ให้แก่เยาวชนในโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของ NSM พร้อมส่งเสริมเยาวชนให้ได้พัฒนากระบวนการคิด แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเองตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างบุคลากรที่เป็นอนาคตของชาติ นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจทำให้เกิดความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป”

567